Memo van de directie: papieren backup van alle leerlingdossiers

Beste collega’s,

Het is jullie niet ontgaan dat het internet op ‘De Blije Kralenplank’ niet altijd even stabiel is. Zeker na de DDOSaanval door Anakyn uit groep 8, waarbij onder andere het mobiele nummer van juf Wilhelmien op straat kwam te liggen, kunnen we niet meer blind vertrouwen op het digitale systeem.

Om de privacy van de leerlingen te waarborgen heb ik besloten tot een revolutionaire aanpak:
Van alle digitale leerlingdossiers dient door jullie een papieren back-up te worden gemaakt. Voor jullie gemak volgt hieronder een beknopte lijst van de voor elke leerling noodzakelijke documenten.

Kopieën van:
– de wekelijks verplichte verslagen uit Parnassys

– oudergespreksverslagen

– kindobservaties

– de materialen uit de KnapperKlapper

– strikdiploma (indien relevant, bij niet behalen van diploma aantekening maken in Parnassys en kopie daarvan bijvoegen)

KnapperKlappergesprekken voorzien van handtekeningen van ouder(s)/verzorger(s)

– onderzoeksverslagen

– maandelijkse menstekening (alleen voor kleutergroepen)

– uitslagen van methodegebonden en CITO toetsen met bijbehorende foutenanalyse en plan van aanpak voor de volgende periode

– een overzicht van instructiegroepen waarin het betreffende kind begeleiding heeft gehad met het resultaat van die begeleiding

– noodnummers en mailadressen van de ouders (uiteraard controleer je regelmatig of deze gegevens nog up-to-date zijn en corrigeer je de gegevens in Parnassys)

– de groepsplannen Taal, Spelling, Begrijpend Lezen, Schrijven, Rekenen, Meetkunde, Getalbegrip en Spel met de relevante delen voor het betreffende kind

Ik ga uit van jullie professionaliteit en verwacht dan ook dat eenieder bovenstaande voor het einde van de week in orde heeft en tevens ruimte creëert in zijn/haar lokaal om de mappen achter slot en grendel op te bergen.
Veiligheid voor alles.

Ik dank jullie bij voorbaat voor de medewerking.

Met groet,

de directie